Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

S T O S O W A N E  S K R Ó T Y :

BaP – benzo(a)piren

ELB – Elektrownia Bełchatów

FST – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

GK PGE – Grupa Kapitałowa Polska Grupa Energetyczna

GOZ – gospodarka o obiegu zamkniętym

IOB – Instytucje Otoczenia Biznesu

IZ – Instytucja Zarządzająca

JST – jednostki samorządu terytorialnego

KE – Komisja Europejska

KEB – Kompleks Górniczo-Energetyczny Bełchatów

KPST – Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji

KSE – Krajowy System Elektroenergetyczny

KWB – Kopalnia Węgla Brunatnego

MAP – Ministerstwo Aktywów Państwowych

MFiPR – Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MST – Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji

NABE – Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego

NGO – organizacja pozarządowa (ang. non-government organization)

OSI – Obszar Strategicznej Interwencji

OT – Obszar Transformacji

PEP 2040 – Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.

PGE GiEK – Polska Grupa Energetyczna Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

SUiKZP – studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

MPZP – miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

TPST WŁ – Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

UMWŁ – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego WŁ – Województwo Łódzkie