Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Transformacja regionu bełchatowskiego wpisuje się w politykę spójności UE w zakresie realizacji celu szczegółowego „umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050”. Cel ten jest realizowany za pomocą środków nowego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, FST. Zakres wsparcia FST koncentruje się na działaniach, które będą przyczyniały się do:

tworzenia i utrzymania miejsc pracy oraz łagodzenia skutków transformacji w wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

FST dla regionu bełchatowskiego, to kwota 369,5 mln euro. Środki te zostaną przeznaczone na zaplanowane w regionalnym programie „Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027, FEŁ (priorytet 9) specyficzne obszary wsparcia wyselekcjonowane na podstawie zatwierdzonego przez KE Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji.

Obszary wsparcia:

  • Gospodarka w transformacji (1): innowacyjna i neutralna dla klimatu gospodarka oparta na inteligentnym rozwoju, zdywersyfikowanym przemyśle, nowoczesnych technologiach i atrakcyjnych miejscach pracy.
  • Społeczeństwo w transformacji (2): wykwalifikowane, świadome i aktywnie włączone społeczeństwo, o równym dostępie do wysokiej jakości usług publicznych.
  • Przestrzeń w transformacji (3): przestrzeń o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego oraz krajobrazu, gwarantująca adaptację do zmian klimatu oraz charakteryzująca się dobrą dostępnością komunikacyjną.

FEŁ 2021-2027