Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) to największy program polityki spójności w Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i inne przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł). Celem programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, m.in. działania na rzecz efektywnego, niskoemisyjnego systemu energetycznego i rozwoju odnawialnych źródeł energii, gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym, adaptacji do zmian klimatu, gospodarki wodno-ściekowej, zachowania bioróżnorodności, bezpiecznego i przyjaznego środowisku systemu transportowego, poprawy dostępu oraz zwiększenia odporności systemu ochrony zdrowia, a także wzmocnienia roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

FEnIKS 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (FENG) z budżetem 7,9 mld euro jest największym krajowym programem wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej. Program stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów – Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020. Zakres głównych kierunków wsparcia to zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii; wzrost konkurencyjności MŚP; rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości oraz transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 i zielonych technologii.

FENG 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego2021-2027 (FERS). Program stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-202. Budżet programu wynosi ok. 4,9 mld euro finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i jest to drugi co do wielkości program EFS+ w UE. Wsparcie przewidziane jest na rzecz m.in. poprawy sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienia opieki nad dziećmi, podnoszenia jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwoju usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

FERS 2021-2027

Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), to następca programu Polska Cyfrowa (POPC) 2014-2020, z budżetem ok. 2 mld euro. Celem programu FERC jest wsparcie transformacji cyfrowej kraju poprzez realizację przedsięwzięć, które zapewnią: szeroki dostęp do ultra-szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom zaawansowane e-usługi publiczne, skuteczne działanie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, dostęp do danych o znaczącym potencjale do dalszego ich wykorzystywania, wsparcie rozwoju umiejętności cyfrowych oraz rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych.

FERC 2021-2027

Krajowy Program Odbudowy (KPO) jest narzędziem realizacji tymczasowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności zarządzanego centralnie przez KE. Planowane działania są oparte na sześciu europejskich filarach będących odpowiedzią na kryzys i zakładających budowanie odporności: zielona transformacja, transformacja cyfrowa, inteligentny i trwały wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, spójność społeczna i terytorialna, opieka zdrowotna oraz odporność gospodarcza, społeczna i instytucjonalna, polityki na rzecz następnego pokolenia, takie jak edukacja i umiejętności. Dwa komponenty środowiskowe, które będą bezpośrednio dot. transformacji energetycznej: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności i Zielona, inteligentna mobilność.

KPO

Fundusz ModernizacyjnyNFOŚiGW zarządza nowym strumieniem środków na rzecz modernizacji sektora energii w Polsce poprzez Fundusz Modernizacyjny. Środki te pochodzą ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS i przeznaczone są na finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, magazynowanie energii, modernizację sieci energetycznych oraz wsparcie transformacji w regionach węglowych. Finansowanie inwestycji ze środków FM będzie odbywało się w ramach programów priorytetowych NFOŚiGW. Przewiduje się dofinansowanie zarówno w formie zwrotnej, jak i bezzwrotnej.

Fundusz Modernizacyjny