Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Akademia Sprawiedliwej Transformacji – cykl spotkań poświęcony tematom Sprawiedliwej Transformacji, na których zaproszeni eksperci przybliżają uczestnikom różne zagadnienia z tego zakresu.


I wydarzenie – Inauguracja Akademii Sprawiedliwej Transformacji – 2021.12.02

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Pani A. Gawlikowska-Fyk specjalizuje się w polityce i regulacjach energetycznych Unii Europejskiej, w szczególności w obszarach rynku wewnętrznego energii elektrycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz niskoemisyjnej transformacji. Jej doświadczenie wynika między innymi z prowadzenia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, jednym z najbardziej uznanych zespołów analitycznych w Europie Środkowej, projektu „Energia” i programu „Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna”.


II wydarzenie – Rola lokalnych samorządów w procesach transformacji europejskich regionów przemysłowych – najlepsze praktyki – 2021.12.16

Prezentacja

prof. dr hab. Andrzej Szablewski, od 30 lat zajmuje się problematyką rynkowej transformacji sektorów sieciowych, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów energetycznych. Jest on autorem ponad 100 publikacji, w tym także książkowych, poświęconych różnym aspektom teorii i praktyki reform rynkowych w energetyce krajowej i zagranicznej. Prof. A. Szablewski przez wiele lat łączył pracę naukowo-badawczą w obszarze rynkowych przekształceń w sektorach energetycznych z działalnością ekspercko-doradczą na rzecz różnych instytucji publicznych.


III wydarzenie – Jak skutecznie wykorzystać kapitał ludzki do rozwoju gminy – 2022.01.13

Prezentacja

dr hab. Izabela Warwasprof. Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ. Autorka i redaktorka ponad 120 publikacji. Koordynatorka, ekspertka, wykonawca badań oraz audytor w kilkudziesięciu projektach krajowych i Unii Europejskiej. Stypendystka Adam Smith Business School University of Glasgow (2015), The German Centre of Gerontology w Berlinie (2017). Dwukrotnie otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk (2016, 2017). Audytorka ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prof. I. Warwas jest niezależnym doradcą, trenerką szkoleń i warsztatów biznesowych w szczególności dotyczących strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, budowania zaangażowania zespołów i indywidualnych pracowników, kompetencji pracowniczych.


IV wydarzenie – Obecne reformy unijnych ram prawnych służące realizacji celów klimatycznych Unii Europejskiej, ich przyszły wpływ na działania samorządów w regionach węglowych w Polsce oraz związane z tym szanse i wyzwania – 2022.01.27

Prezentacja

Izabela Zygmunt, urzędniczka w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Zajmuje się sprawami Europejskiego Zielonego Ładu oraz koordynacji makroekonomicznej w ramach Semestru Europejskiego. Wcześniej pracowała w organizacjach pozarządowych Polska Zielona Sieć i CEE Bankwatch Network jako ekspertka ds. transformacji energetycznej oraz w thinktanku WiseEuropa jako analityczka ds. energii i klimatu.


V wydarzenie – Adaptacja miast do zmian klimatycznych poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą na przykładzie projektu LIFERADOMKLIMA-PL – 2022.03.10

Prezentacja

prof. Tomasz Jurczak, kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej mieszczącej się na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 roku prowadzi prace naukowe z zakresu ekohydrologii i eutrofizacji wód oraz zajmuje się pracami związanymi z rekultywacją ekosystemów wodnych i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań systemowych w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i adaptacji miast do zmian klimatycznych. W 2018 r. Komisja Europejska przyznała koordynowanemu przez niego projektowi „EH-REK” (LIFE+) prestiżową nagrodę „Best of the Best”. Obecnie Tomasz Jurczak współrealizuje projekt ERADOMKLIMA-PL” dotyczący adaptacji Radomia do zmian klimatu poprzez wykorzystanie biotechnologii ekologicznych i rozwiązań opartych na naturze. 


VI wydarzenie – Transformacja energetyczna w Polsce i wyzwania dla koncernów energetycznych na przykładzie PGE GiEK – 2022.04.01

Prezentacja

Pan Norbert Grudzień, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji.

Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) o specjalności Górnictwo i Energetyka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od dwudziestu lat piastuje stanowiska menedżerskie.

Od 2016 roku związany jest z PGE Polską Grupą Energetyczną. W latach 2018-2021 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem, a później Wiceprezesa Zarządu ds. Wytwarzania i Zarządzania Majątkiem w PGE GiEK.


VII wydarzenie – Wyzwania i korzyści zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem w obszarach transformacji – 2022.04.28

Prezentacja

Pan Dominik Drzazga doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, ze specjalnością w zakresie: planowanie przestrzenne, zintegrowane planowanie i zarządzanie rozwojem terytorialnym, polityka i planowanie środowiskowe, zarządzanie środowiskiem, rozwój sustensywny na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Kierował przez wiele lat studiami podyplomowymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego adresowanymi do kadr samorządowych, a także studiami MPA (Master of Public Administration).

Pani Małgorzata Żak-Skwierczyńska doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Miastem i Regionem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w zakresie zarządzania na poziomie lokalnym i regionalnym, zintegrowanego podejścia do planowania i zarządzania rozwojem, obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych oraz zarządzania projektami (w tym projektami zintegrowanymi).


VIII wydarzenie – Przykłady działań wspierających transformację energetyczną w gminach – 2022.05.26

Prezentacja

Pani  Antonina Kaniszewska – Zastępca Dyrektora, Departament Gospodarki Niskoemisyjnej, KAPE S.A. – ekspert w zakresie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w procesie transformacji energetycznej, przygotowywania dokumentów strategicznych oraz kompleksowego kształtowania i wdrażania gospodarki niskoemisyjnej w gminach. Autorka oraz współautorka wielu opracowań tematycznych oraz ekspertyz związanych z poprawą efektywności energetycznej oraz zarządzaniem energią w gminach.