Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Istota kierunku

ONE znajduje się w zasięgu bezpośredniego oddziaływania Korytarza Bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie poprzez przebieg przez jego zach. część linii kolejowej CE65 (Gdynia – Gdańsk – Bydgoszcz – Zduńska Wola – Katowice – Zwardoń) oraz realizowanego odcinka autostrady A1, który zapewni dobrą dostępność w relacji płn.-płd. wschodniej części Obszaru Transformacji. Dodatkowo w ramach sieci TEN-T przez płn.-wsch. i płn.-zach. Część ONE swój przebieg mają krótkie odcinki drogi ekspresowej S8 zapewniające dobre powiązanie z Warszawą oraz Wrocławiem. Pozostałą sieć infrastruktury drogowej tworzą drogi krajowe nr 12, 42, 43, 45, 74, 91 zapewniające dobrą dostępność zewnętrzną, a także trzynaście dróg wojewódzkich. Ponadto przez ONE przebiegają linie kolejowe dedykowane obsłudze towarowej i nie obsługujące regularnych przewozów pasażerskich. Zauważyć należy, że rosnące znaczenie województwa łódzkiego na mapach kolejowych połączeń intermodalnych skłania operatorów logistycznych do inwestycji na tym terenie.

Jaki stan?

Branża logistyczna prężnie się rozwija i może stać się jedną z szans rozwojowych tego obszaru. W Łódzkiem funkcjonuje 6 terminali drogowo-kolejowych (w tym obiekty uwzględnione w sieci TEN-T) oferujących rozbudowaną siatkę regularnych połączeń intermodalnych europejskich i międzykontynentalnych. Wzrastające wielkości wykonanych przeładunków prowadzą do wyczerpania przepustowości terminali intermodalnych, co może stanowić barierę infrastrukturalną dla dalszego rozwoju intermodalnego transportu towarowego w województwie. Ponadto barierą w rozwoju jest ograniczona przepustowość linii kolejowych prowadzących do terminali kontenerowych, a także infrastruktura „ostatniej mili”. W oparciu o potencjał związany z koncentracją usług logistycznych (w tym obiektów magazynowych multitenant i build-to-suit), lokalizacją terminali intermodalnych oraz nasyceniem w pozostałą infrastrukturę transportową dla obsługi łańcuchów logistycznych i dystrybucji towarów, w województwie można wyróżnić 3 strategiczne rejony koncentracji funkcji logistycznych z czego na obszarze transformacji znajduje się jeden z nich – Piotrków Trybunalski – Radomsko. Jednak mimo dużej dynamiki inwestycyjnej ogromny popyt na usługi logistyczne sprawia, że w dalszej perspektywie problemem Łódzkiego, w tym regionu bełchatowskiego może być sprostanie wysokiemu zainteresowaniu powierzchniami magazynowymi.

Jaka przyszłość?

Z uwagi na centralną lokalizację regionu branża logistyczna ma potencjał ważnego sektora dla gospodarki ONE. Położenie województwa łódzkiego na skrzyżowaniu szlaków transportowych, w tym w obszarze korytarza Bałtyk – Adriatyk, to szansa na dalszy, stopniowy rozwój całego regionu. Integracja różnych środków transportu – drogowego, kolejowego i lotniczego – jest wciąż w sferze planowania. Potencjał inwestycyjny jest bardzo duży, bo województwo łódzkie jest jedną z destynacji Nowego Jedwabnego Szlaku, a także węzłem transportowym dla ładunków jadących z polskich portów morskich. W województwie łódzkim istnieją dogodne warunki do rozwoju usług logistycznych (spedycyjnych, transportowych, magazynowych), co dodatkowo zwiększy się poprzez domknięcie obwodnicy autostradowej Łodzi w 2023 r. Zrealizowane bądź realizowane inwestycje firm z branży logistycznej i e-commerce oraz powiązane z tym przedsięwzięcia magazynowe i terminalowe, powodują, że województwo łódzkie może stać się polskim centrum dystrybucyjnym, do czego aspiruje od wielu lat. Na początku lutego br. Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółka zależna Betrans oraz PKP Cargo Terminale (spółka zależna PKP Cargo) podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy powołaniu Konsorcjum Transportu Kombinowanego (KTK) przy planowanym terminalu multimodalnym w Karsznicach (pow. zduńskowolski). Dobra dostępność komunikacyjna ONE stanowi o atrakcyjności dla ulokowania centrów usług wspólnych. Zauważyć należy, że podstawowe warunki inwestycji branży nowoczesnych usług dla biznesu to: dostępność wykwalifikowanych pracowników; koszty pracy; dostępność (nowoczesnej) powierzchni biurowej; dostępność wsparcia inwestycji (SSE, instytucje otoczenia biznesu); rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym zwłaszcza sieci światłowodowych. Rozwój wysokospecjalistycznych usług jako centra usług wspólnych pozwoliłoby na stworzenie atrakcyjnej oferty pracy dla osób dobrze wykształconych, dla których oferta pracy jest dziś stosunkowo słabo rozwinięta. Dla przyciągnięcia inwestorów i dywersyfikacji gospodarki niezbędny będzie dalszy rozwój stref inwestycyjnych. Już dziś na ONE działa 9 podstref ŁSSE oraz 5 stref samorządowych. Niezbędny będzie dalszy rozwój takich stref, które mogą przyciągać potencjalnych inwestorów. Konieczne będzie również zwiększanie nakładów na innowacyjność i sferę B+R, szczególnie w obszarze regionalnych inteligentnych specjalizacji.