Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Istota kierunku

Kapitał ludzki stanowi główną przewagę konkurencyjną każdej JST. Sukces ONE tkwi zatem w wykształconych i przedsiębiorczych mieszkańcach. Współcześnie ogromne znaczenie ma ponadto elastyczność i innowacyjność na rynku pracy. Wysoki poziom kapitału ludzkiego wiąże się z możliwością zapewnienia kadr dla nowoczesnej gospodarki. Istotnym warunkiem rozwoju i jakości kapitału ludzkiego jest poziom wykształcenia.

Jaki stan?

Na terenie ONE działają 4 oddziały uczeni wyższych – po 2 w Bełchatowie oraz Piotrkowie Trybunalskim. Ze szkół niższych szczebli działa 168 szkół podstawowych, 46 szkół średnich kształcenia ogólnokształcącego, 26 techników i 28 szkół zawodowych. Na uwagę zasługuje Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie, które w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021 zajęło 1. miejsce w kraju. Pomimo dużego zróżnicowania kierunków nauczania, oferta kształcenia w szkołach ponadpodstawowych województwa jest niedopasowana do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy. Istnieje zatem potrzeba udziału lokalnych firm w procesie kształcenia umiejętności zawodowych. Grupa Kapitałowa PGE planuje w trwającej dekadzie realizację szeregu przedsięwzięć o charakterze inwestycyjno-systemowym, które pozwolą zmniejszyć skalę luki zatrudnienia w regionie powstałą wraz z wygaszeniem pracy Kopalni i Elektrowni w Bełchatowie. Są to m.in. projekty związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, jak i z zakresu rekultywacji i remediacji terenu. Ważną inwestycją jest budowa Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu, które zostało otwarte w 2021 roku.

Jaka przyszłość?

W kontekście zapewnienia kadr dla nowoczesnej gospodarki kluczowe staje się zwiększanie odsetka osób posiadających umiejętności cyfrowe. Istotne jest także wsparcie rozwoju edukacji przez całe życie akcentującej umiejętności i zdolności do elastycznego przekwalifikowywania się. Szansą na rozwój ONE mogą być dobrze uzbrojone strefy inwestycyjne, przyciągające inwestorów, zwłaszcza z sektorów zeroemisyjnych, GOZ, BPO, IT tworzących nowe miejsca pracy. Cyfryzacja przedsiębiorstw jest istotną kwestią w kontekście dyfuzji innowacji. Technologie informacyjno-komunikacyjne będą odgrywać niezwykle ważną rolę w procesie adaptacji gospodarki ONE do wymogów czwartej generacji przemysłu. Kluczowe jest ponadto uruchamianie powiązań sieciowych i budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o firmy rodzinne i lokalnych inwestorów.