Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

14 września 2022 r. rozpoczęły się przewidziane na trzy i pół roku prace związane z rekultywacją kopalni odkrywkowej węgla kamiennego „Única” (Degaña, południowo-zachodnia Asturia) należącej do Grupy Cerredo. Prowadzi je Instytut Sprawiedliwej Transformacji (Instituto para
la Transición Justa – ITJ
), podlegający Ministerstwu Przemian Ekologicznych i Wyzwania Demograficznego (Ministerio para la Transición Ecologica y el Reto Demográfico), odpowiedzialny za rekultywację terenów pogórniczych w Księstwie Asturii.

Budżet projektu wynosi 27,3 mln euro, z czego 23,6 mln euro zostanie sfinansowane z Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Odporności (PRTR). Ponadto przedsiębiorstwa górnicze wnoszą gwarancję w wysokości 3,7 mln euro w Urzędzie Górniczym Księstwa Asturii.

Planowane działania będą wykorzystywać najlepsze praktyki rekultywacji uwzględniające różne formy wykorzystania zrekultywowanych terenów dla pobudzenia miejscowej gospodarki i zakładania nowych rodzajów działalności. Przewiduje się powstanie 61 miejsc pracy, przeznaczonych w pierwszej kolejności dla zwalnianych pracowników górnictwa węgla, w tym z przedsiębiorstw pomocniczych, poprzez utworzoną przez ITJ giełdę pracy.

Obszar przeznaczony do rekultywacji w grupie kapitałowej Cerredo wynosi 660 hektarów i będzie wymagał przemieszczenia ziemi o objętości 3,4 miliona metrów sześciennych, co pozwoli na zagospodarowanie wyrobisk górniczych poprzez ich wypełnienie, a także wyprofilowanie skarp odkrywek. Powstaną również systemy odwadniające. Krajobraz odzyska swój naturalny charakter,
a dzięki zastosowaniu roślin dostosowanych do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych stanie się odporny na warunki atmosferyczne. Jedna trzecia obszaru zostanie zalesiona rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, dopasowanymi do otoczenia obszarów pokopalnianych i nadającymi się do wykorzystania gospodarczego. Rekultywacji zostaną poddane również drogi, nasypy i składowiska odpadów po eksploatacji węgla kamiennego, dzięki czemu znajdą nowe zastosowanie w rolnictwie
i leśnictwie.

W celu zachowania dziedzictwa górniczego będą pozostawione niektóre budynki w obszarze szybu kopalnianego Coto Cortés, w tym dwa magazyny, budynek biurowy z wiatami parkingowymi, a także budynek „Hydrauliki”.

Rekultywacja terenu kopalni odkrywkowej Cerredo uwzględni jego przydatność do alternatywnych zastosowań (część z nich już zdefiniowano) i pozwoli na inne przyszłe zastosowania do celów energetyki, a także na stworzenie terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych z podstawowymi urządzeniami i parkingami.

Plan Instytutu Sprawiedliwej Transformacji dotyczący rekultywacji środowiska na obszarach zdegradowanych przez górnictwo węgla jest realizowany za pośrednictwem Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Planu Odbudowy, Transformacji i Odporności (PRTR) na lata 2021-2023. Jego budżet wynosi 150 mln euro, dzięki czemu możliwe było wsparcie finansowe odbudowy środowiska także w dwóch innych kopalniach odkrywkowych węgla w Księstwie Asturii.

Prace na terenach pogórniczych w Tomaleo, w gminie Ibias, rozpoczęły się w kwietniu ubiegłego roku. Budżet prac wynosi 48,9 mln, z czego ITJ wniesie 43,5 mln z PRTR, a firmy górnicze w formie gwarancji – 5,4 mln. Budżet pozwoli na odtworzenie 430 hektarów terenów pokopalnianych i będzie wiązał się
z przemieszczeniem 8,2 mln metrów sześciennych ziemi. Planowany okres realizacji wynosi 4 lata,
w tym czasie powstaną 74 miejsca pracy.

W zamkniętej kopalni Buseiro, w gminach Tineo i Cangas de Narcea, wkrótce rozpoczną się prace, które przywrócą do życia 77 hektarów poprzez przemieszczenie 1,3 mln metrów sześciennych ziemi. Prace będą prowadzone przez trzy lata i dadzą 15 stanowisk pracy. Budżet tego projektu wynosi 6,151 mln euro, z czego ITJ zapewni 5,6 mln, a resztę – 551 tys. euro, wyłożą spółki górnicze w postaci gwarancji.

Źródło: komunikat prasowy Ministerstwa Przemian Ekologicznych i Wyzwania Demograficznego -www.miteco.gob.es

Link do filmu o projektach rekultywacji górnictwa węglowego finansowanych ze środków Planu Odbudowy, Transformacji i Odporności.